အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၂)ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ စာမျက်နှာ (၆၃)