အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၁) အသံ (အသံနှင့်အသံကြားရခြင်း)၊ စာ(၈၂)