အခန်း (၁)

အခန်း (၅) ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်အာကာသ (မြေကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး)

အခန်း (၆)လူသားနှင့်သိပ္ပံ(ကွန်ပျူတာနှင့်အသုံးပြုပုံ)

အပိုင်း(၃) စာမျက်နှာ(၆၆)