အထွေထွေသိပ္ပံ (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း) Grade 8

  • by MOE NUG
  • Course level: Basic Education
  • Categories Grade 8Science
  • Total Enrolled 1
  • Last Update January 28, 2022

Description

This course presents Science, Grade 8 (old system), developed by MOE, NUG.
More lessons will be added as they become available.
(This is a duplicate for redundancy and ease of access for students in Myanmar.)

Topics for this course

16 Lessons

အခန်း (၁)

အခန်း (၅) ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်အာကာသ (မြေကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး)

အခန်း (၆)လူသားနှင့်သိပ္ပံ(ကွန်ပျူတာနှင့်အသုံးပြုပုံ)

About the instructor

0 (0 ratings)

82 Courses

97 students

Target Audience

  • Grade 8 students