အပိုင်း(၈)၊ အခန်း၈(ဂေဟစနစ်) ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း