အပိုင်း(၇)၊ သက်ရှိများအတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း ၊ စာမျက်နှာ(၈၆)