အပိုင်း(၆)၊ အပင်နှင့်သတ္တဝါများ၏ဆက်စပ်မှု ၊ စာမျက်နှာ(၈၄)