အပိုင်း(၅)၊ သက်ရှိများ၏ကြီးထွားခြင်း၊ မျိုးပွားခြင်း၊ အာဟာရပြုခြင်းနှင့်အကာအကွယ်ပြုခြင်း