အပိုင်း(၄)၊ အားအမျိုးမျိုး(လျှပ်စစ်အား၊သံလိုက်အား)၊ စာမျက်နှာ(၂၈)