အပိုင်း(၄)၊ သက်ရှိများ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်ပုံ