အပိုင်း(၄)၊ ဒြပ်တို၏အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်း၊ စာမျက်နှာ(၁၉)