အပိုင်း(၄)၊ ဂြိုဟ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ ၊ စာမျက်နှာ(၁၄၅)