အပိုင်း(၄)၊ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲရသောအကြောင်းရင်းများ