အပိုင်း(၃)၊ အမှုန်များ၏တည်ရှိမှုနှင့်ရွေ့လျားမှု၊ စာမျက်နှာ(၁၆)