အပိုင်း(၃)၊ သတ္တဝါများ၏မျိုးပွားခြင်း ၊ စာမျက်နှာ(၅၆)