အပိုင်း(၃)၊ သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုပုံများ