အပိုင်း(၃)၊ ကျောရိုးရှိနှင့်ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများကိုခွဲခြားခြင်း