အပိုင်း(၃)၊ ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာတည်ဆောက်ပုံ(ရေထု၊လေထု၊၊ဇီဝထု)