အပိုင်း(၂)၊ (သက်ရှိများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများ)