အပိုင်း(၂)၊ သက်ရှိတို၏လက္ခဏာရပ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေပြုပြင်နေထိုင်တတ်ခြင်း၊