အပိုင်း(၁)၊ သက်ရှိများအမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့်အပင်များကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း