အပိုင်း(၁)၊ နေအဖွဲအစည်းရှိအဓိကပါဝင်မှုများ ၊ စာမျက်နှာ(၁၄၁)