အပိုင်း(၁)၊ ကမ္ဘာသည်မိမိဝင်ရိုးပေါ်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်နေကိုလှည့်ပတ်ခြင်း