အခန်း (၂) ခန္ဓာကိုယ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

အခန်း(၃) တိရစ္ဆာန်များကို အုပ်စုခွဲခြားခြင်း

အပိုင်း(၂) အားကပြုလုပ်ပေးနိုင်သောအရာများ၊ စာမျက်နှာ(၄၄မှ၄၉)