အခန်း (၂) ခန္ဓာကိုယ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ

အခန်း(၃) တိရစ္ဆာန်များကို အုပ်စုခွဲခြားခြင်း

အပိုင်း(၁) ဒြပ်ဝတ္ထုများကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း၊(၅၀မှ၅၅)