အခန်း (၂)

အခန်း (၃) အပင်များကိုနှိင်းယှဥ်ခြင်း

အခန်း (၅) ကျောက်ခဲ၊ ရေနှင့် လေတိုကို လေ့လာခြင်း

အပိုင်း (၁)၊ စာမျက်နှာ (၅၀ မှ ၅၇)