သိပ္ပံ Grade 2

  • by MOE NUG
  • Course level: Basic Education
  • Categories Grade 2Science
  • Total Enrolled 0
  • Last Update February 3, 2022

Description

This course presents Science, Grade 2, developed by MOE, NUG.

More lessons will be added as they become available.

(This is a duplicate for redundancy and ease of access for students in Myanmar.)

Topics for this course

8 Lessons

အခန်း (၂)

အခန်း (၃) အပင်များကိုနှိင်းယှဥ်ခြင်း

အခန်း (၅) ကျောက်ခဲ၊ ရေနှင့် လေတိုကို လေ့လာခြင်း

About the instructor

0 (0 ratings)

82 Courses

97 students

Target Audience

  • Grade 2 students