အခန်း (၂) မိသားစုနှင့် နေအိမ်

အခန်း(၄)ကျွန်ုပ်တိုဝတ်ဆင်သောအဝတ်အထည်နှင့်အသုံးအဆောင်များ

အခန်း (၅) မိုးလေဝသအခြေအနေအလိုက် ကျွန်ုပ်တို၏ နေထိုင်မှု၊

အပိုင်း(၂)