လူမှုရေး Grade 1

  • by MOE NUG
  • Course level: Basic Education

Description

This course presents Social Study, Grade 1, developed by MOE, NUG.
More lessons will be added as they become available.
(This is a duplicate for redundancy and ease of access for students in Myanmar.)

Topics for this course

5 Lessons

အခန်း (၂) မိသားစုနှင့် နေအိမ်

အခန်း(၄)ကျွန်ုပ်တိုဝတ်ဆင်သောအဝတ်အထည်နှင့်အသုံးအဆောင်များ

အခန်း (၅) မိုးလေဝသအခြေအနေအလိုက် ကျွန်ုပ်တို၏ နေထိုင်မှု၊

About the instructor

0 (0 ratings)

82 Courses

97 students

Target Audience

  • Grade 1 students