မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၉) ရထားတရားစီရင်ခန်း၊ စာမျက်နှာ(၂၈)