မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၈) သားတရားစီရင်ခန်း၊ စာမျက်နှာ(၂၅)