မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၇) ချည်ထွေးတရားစီရင်ခန်း၊ စာမျက်နှာ(၂၃)