မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၆) လည်ရွဲတရားစီရင်ခန်း၊ စာမျက်နှာ(၂၀)