မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၅) နွားတရားစီရင်ခန်း၊ စာမျက်နှာ(၁၆)