မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၄) အမဲသားတစ်ချစေခန်း၊ စာမျက်နှာ(၁၄)