မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၂) ဇရပ်ဆောက်ခန်း၊ စာမျက်နှာ(၈)