မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၁၈) ရေကန်ပြဿနာဖြေခန်း၊ စာမျက်နှာ(၄၃)