မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၁၆) ထမင်းပြဿနာဖြေခန်း၊ စာမျက်နှာ(၄၁)