မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၁၅) သားဖွားပြဿနာဖြေခန်း၊ စာမျက်နှာ(၃၉)