မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၁၂) မြွေပြဿနာဖြေခန်း၊ စာမျက်နှာ(၃၄)