မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

အပိုင်း(၁၁) ဦးခေါင်းခွံပြဿနာဖြေခန်း၊ စာမျက်နှာ(၃၃)