မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

ရွှေမြောင်းရွာ ၊ စာမျက်နှာ ၁၇