မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

မောင်ရင်လောင်း ၊ စာမျက်နှာ ၁၉