မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

မောင်မလုပ်န ၊ စာမျက်နှာ ၂၅