မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

ငါးမည်ရပြည်ရွှေဘို ၊ စာမျက်နှာ ၁၅