မဟော်သဓာဇာတ်တော်ကြီး၊ပထမတွဲ

ချီတက်အမိန့် ၊ စာမျက်နှာ ၂၈