စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

အခန်း (၃၅) ပြန်လှန်သင်ကြားခြင်း (၂)