စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

အခန်း (၂) စကားလုံးတွေသုံးကာ ရုပ်ပုံဆွဲပါ