စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၉) အိုးကလေးနှစ်လုံး (ပုံပြင်)၊ စာမျက်နှာ (၂၃ မှ ၂၆)