စတုတ္ထတန်းမြန်မာစာ

သင်ခန်းစာ (၈) ဗဟုသုတရှာကြမယ် စာကြည့်တိုက်မှာကွယ်၊ စာမျက်နှာ (၁၈ မှ ၂၂)